Diretoria da UPK

Diretoria gestão 2020/2022 – UPK

PresidentePedro Isamu Mizutani
1° Vice-Presidente Tiyomi Takase
2° Vice-Presidente Oduvaldo Adatihara
3° Vice-Presidente Neuza Sato
1° Tesoureiro Arlindo Eiji Ito
2° TesoureiroTomoharu Kawano
3° TesoureiroIsao Ito
1º SecretárioEiko Hojo
2º SecretárioLuiza Furuuti
3º SecretárioRuriko Osako
Presidente Conselho FiscalHelio Yamaoka
Vice-Presidente Conselho FiscalAntonio Toshio Kiyohara
Vice-Presidente Conselho FiscalJorge Dozono
Suplente Conselho FiscalMasahiro Nishikawa
Suplente Conselho FiscalKatsutoshi Kuratome
Suplente Conselho FiscalAquico Taguchi Miyamura
Diretoria Extra Estatutária
Vice-Presidente São Paulo CapitalDécio Kawazoe
Vice-Presidente Grande São PauloYoshiaki Shinde
Vice-Presidente InteriorTakaci Tangoda
Diretor de InfraestruturaMário Hideshima
   Arnaldo Tachibana
Diretor de Relações PúblicasAtuo Yamashita
   Morio Minami
   Neusa Yukie Kakinoki
Diretora JurídicaAkemi Okamoto
Diretoria ExecutivaAngelaisa Toyota
  Claudia Midori Sato
  Eiso Hassunuma
  Eliane Ushiwata
  Jooji Izumi
  Junzo Sugizaki
  Leni Yamashita
  Mayumi Takahashi
  Mieko Nagayoshi
  Tetsuo Yoshimoto