3º Shinzen Karaokê Taikai de Tomodati Young de Campinas

Contagem/InformáticaSistema de Nipo Campinas
CategoriaCantor
B-8 Hiroko Nakamura
A-8 Yuriko Hori
A-7 Anésio Kimura
A-6 Keiko Tonaki
A-5/4 Elsa Ikeda
Esp-9 Satie Inamasu
Esp-8 Kazuaki Suguimoto
Esp-7 Sandra Nakagawa
Esp-6 Missao Ichida
Ext-9 Midori Uchida
Ext-8 Heiko Saito
Ext-7 Massaru Kume
Ext-6 Yutaro Kimura
Sup Ext-9 Paulo Suzuki
Sup Ext-8 Kohei Tsuji
Sup Ext-7 Kiyomi Yoshida
Sup Ext-6 Maria Hassuike
OM 2/1-B Terumi Takeno
OM 2/1-A Delphis Fonseca
OM 2-Esp Celio Takano
OM 2-Ext(G1) Midori Wakano
OM 2-Ext(G2) Fujie Hojo
OM 2-Sup-Ext Olga Ito
Doyo-1 Momoe Shimabukuro
Doyo-2 Julia Haguiwara
Doyo-3 Aiko Haguiwara
Tib-2 Yoko Shimabukuro
Tib-3 Satoru Shimabukuro
Int Mirim Satoru Shimabukuro
B-3/2 Terumi Takano
B-1 Tiemi Honma
A-3/2 Delphis Fonseca
A-1 Naomi Yamada
Esp-5 Paulo Higaki
Esp-4 Yoko Yassunaga
Esp-3/2 Fábio Yokomizo
Esp-1 Aiko Yassumura
Ext-5 Hatsumi Sawada
Ext-4/3 Marcia Haranaka
Ext-2/1 Rafael Yassunaga
Pop Yondyu’s
Sup Ext-5/4 Carlos Miyamoto
Sup Ext-3 Francisco Utsunomia
Int-1 Delphis Fonseca
Int-2 Rafael Yassunaga

Be the first to comment on "3º Shinzen Karaokê Taikai de Tomodati Young de Campinas"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*